Produc�?torii de gaze aduna�?i în Bolivia caut�? formule pentru a ob�?ine "pre�?uri corecte"

Principalele �?�?ri furnizoare de gaze din lume, care de�?in 70% din rezervele de energie, caut�? în Bolivia mecanisme pentru a atinge "pre�?uri corecte" �?i incertitudine mai mic�? cu privire la veniturile sale cauzate de fluctua�?iile de petrol pe pia�?�?.

Santa Cruz (Bolivia), 23 noiembrie (EFE). Principalele �?�?ri furnizoare de gaze din lume, care de�?in 70% din rezervele de energie, caut�? în Bolivia mecanisme de "pre�?uri corecte" �?i sc�?derea incertitudinii cu privire la veniturile lor cauzate de fluctua�?iile de petrol pe pia�?�?. Acest lucru a fost exprimat ast�?zi de ministrul bolivian al hidrocarburilor �?i gazd�? a Forumului �?�?rilor exportatoare de gaze (FPEG), Luis Alberto Sánchez, pentru care reducerea acestei incertitudini este "provocarea principal�? pe pia�?�?" a combustibilului care a avut loc mar�?i, în ora�?ul Santa Cruz (est), la care particip�? mini�?tri sau al�?i reprezentan�?i ai celor doisprezece �?�?ri.

membri �?i alte �?apte na�?iuni de observatori. Numirea a fost inten�?ionat�? ini�?ial s�? fie încoronat�? mâine, cu o întâlnire preziden�?ial�? între na�?iunile participante, dar a venit doar �?ara pre�?edintele Guineea Ecuatorial�?, Teodoro Obiang, la putere din 1979 �?i pre�?edintele Evo Morales în La Paz onorat ast�?zi.

Este posibil ca aceasta va participa la întâlnirea de mâine Pre�?edintele Venezuelei, Nicolás Maduro.

Pe obiectivele evenimentului, Sanchez a spus ar trebui accelerate studii pentru a stabili o metodologie care s�? garanteze c�? incertitudinea asupra pre�?urilor nu este afectat�? "de o asemenea amploare de factori externi" �?i c�?, dac�? exist�? o influen�?�? "se men�?in pre�?uri corecte care continu�? s�? contribuie la stabilitatea �?i securitatea energetic�? a unei �?�?ri. "Pentru a face fa�?�? schimb�?rilor �?i provoc�?rilor continue, acordurile de cooperare dintre to�?i actorii �?�?rilor exportatoare �?i consumatoare trebuie consolidate, în scopul de a genera �?i de a se asigura c�? toate p�?r�?ile beneficiaz�? în vreun fel �??, a întrebat Sanchez.

�?n cazul Boliviei, sc�?derea pre�?urilor gazelor naturale Exportat în Brazilia �?i Argentina a afectat foarte mult economia sa. �?n plus, dup�? cum sa men�?ionat, �?�?rile produc�?toare de gaze trebuie s�? stabileasc�? "în comun, o metodologie adecvat�? care s�? permite optimizarea costurilor asociate cu activit�?�?ile de explorare �?i exploatare f�?r�? a afecta recuperarea gazelor naturale �?i maximizarea beneficiilor exploat�?rii. "

El oficial aluzia la faptul c�? �?�?ri precum Bolivia au pus la îndoial�? c�? costurile de exploatare ale companiilor petroliere r�?mân ridicate când pre�?urile la gaz sunt sc�?zute, ceea ce ar afecta dezvoltarea de aprovizionare, produc�?ie �?i pia�?�?. Liderii de afaceri, inclusiv pre�?edintele Repsol, Antonio Brufau, au discutat despre provoc�?rile legate de pre�? în ziua precedent�?. din gazele naturale, ajungând la concluzia aceluia�?i, nu mai sunt indexate la costul �?i�?eiului, ci vor fi m�?surate într-un scenariu "gaze cu gaz", în func�?ie de regiunile geografice.

Neconventional sau �?ist de gaze sau de gaze naturale lichefiate (GNL), care se comercializeaz�? în navele GNL sau în cisterne, reprezint�? o concuren�?�? pentru conductele de gaz exportate.

Reuniunea interguvernamental�? desf�?�?urat�? în Bolivia reprezint�?, de asemenea, �?�?ri care controleaz�? 40% din produc�?ia mondial�? de gaze naturale �?i 60% din exportatorii GNL.

Entre autorit�?�?ile sunt în aceast�? zi, în întâlniri private, f�?r�? acces la pres�?, sunt mini�?trii Energiei �?i Industriei din Rusia, Alexánder Novak, Ulei din Venezuela, Eulogio del Pino; �?�?rile membre ale Forumului sunt Algeria, Bolivia, Egipt, Guineea Ecuatorial�?, Iran, Libia, Nigeria, Qatar, Rusia, Trinidad �?i Tobago, Emiratele Arabe Unite �?i Venezuela.

Azerbaidjan, Irak, Kazahstan, Olanda, Norvegia, Oman �?i Peru au statutul de �?�?ri de observare.