BCE a redus stimulentul pentru c�? se bazeaz�? mai mult pe infla�?ie pân�? la 2%

Banca Central�? European�? (BCE) a redus stimulul monetar în zona euro la jum�?tate la sfâr�?itul lunii octombrie, deoarece se bazeaz�? mai mult pe cre�?terea infla�?iei pân�? la atingerea �?intei sale aproape 2%

Frankfurt (Germania), 23 noiembrie (EFE) .- Banca Central�? European�? (BCE), t�?iat la sfâr�?itul lunii octombrie stimulare monetar�? în zona euro, la jum�?tate pentru c�? se bazeaz�? mai mult pe infla�?ie pentru a atinge obiectivul de aproape 2%. �?n procesul-verbal al ultimei sale reuniuni de politic�? monetar�?, publicat�? ast�?zi, BCE a spus c�? "o mare majoritate a membrilor Guvernul) a sprijinit "propunerea de a reduce de la ianuarie achizi�?iile de datorii de pân�? la 30.000 de milioane de euro pentru înc�? nou�? luni �?i l�?sa un sfâr�?it deschis la programul de extindere cantitativ. "Anun�?area unei date de încheiere ar putea determina participan�?ii de pe pia�?�? s�? ajusteze pre�?urile în avans, ceea ce ar putea duce la o reac�?ie nedorit�? agravarea condi�?iilor financiare ", în conformitate cu procesul-verbal. Consiliul guvernatorilor a considerat, de asemenea, c�? este important s�? continu�?m s�? ar�?t�?m disponibilitatea �?i capacitatea de a schimba programul de achitare a datoriilor, dac�? este necesar, dac�? situa�?ia se înr�?ut�?�?e�?te. BCE a decis, la 26 octombrie, s�? reduc�? cu jum�?tate stimula�?ia monetar�? în zona euro, pân�? la sfâr�?itul anului Septembrie 2018, �?i a men�?inut ratele dobânzilor la un nivel istoric sc�?zut de 0%. Dar u�?a a fost l�?sat�? deschis�? pentru a face schimb�?ri în achizi�?iile de datorii publice �?i private în zon�? euro, în cazul în care situa�?ia se înr�?ut�?�?e�?te.

De asemenea, el a ales s�? continue s�? perceap�? b�?nci 0,4% din rezervele excedentare o zi pentru a împrumuta pentru întreprinderi �?i gospod�?rii �?i le va pl�?ti tot ce vor pân�? în 2019.

BCE a f�?cut aceste decizii, deoarece condi�?iile financiare sunt stabile volatilitate, redus�? la ratele de schimb, prevede cre�?terea economic�? �?i mai încrez�?toare c�? infla�?ia va cre�?te. Câ�?iva membri au fost în favoarea anun�?�?rii unei date clare de încheiere a achizi�?iilor datorate, deoarece este de a�?teptat c�? cre�?terea infla�?iei, cre�?terea economic�? este mai puternic�? decât se a�?tepta, riscurile au sc�?zut �?i condi�?iile financiare pentru economia real�? sunt favorabile.

A Membru al Consiliului guvernatorilor a considerat chiar c�? un scop deschis nu era justificat dac�? nu existau riscuri ca presiunile defla�?ioniste s�? reapar�? �?i ar fi sus�?inut c�? Rela�?ia dintre costuri �?i beneficii ale achizi�?iilor de datorii a devenit din ce în ce mai nefavorabil�?. De�?i sa recunoscut necesitatea men�?inerii expansiunii monetare �?i a fost important�? c�? programul se va încheia într-o manier�? ordonat�?.