UE va proclama mâine Stâlpul European al Drepturilor Sociale

Liderii UE �?i reprezentan�?ii celor trei institu�?ii ale UE vor semna mâine mâine, în Göteborg, Suedia, pilonul european al drepturilor sociale, care î�?i propune s�? devin�? angajamentul politic de a plasa drepturile sociale în centrul agendei europene.

Ghentburg (Suedia), 16 noiembrie (EFE) .- Liderii UE �?i reprezentan�?ii celor trei institu�?ii ale UE vor semna mâine mâine pilonul european al drepturilor în Gothenburg (Suedia) Social, care urm�?re�?te s�? devin�? un angajament politic de a pune drepturile sociale în centrul agendei europene.

Declara�?ia, care a fost sus�?inut�? de �?�?rile din Uniunea European�? (UE) din cadrul Consiliului pentru ocuparea for�?ei de munc�? �?i afaceri sociale, care a avut loc la Luxemburg în octombrie anul trecut, este un text de 13 pagini, cu dou�?zeci de principii �?i drepturi împ�?r�?ite în trei capitole: oportunit�?�?i egale �?i acces pe pia�?a muncii, condi�?ii de munc�? echitabile �?i protec�?ie social�? �?i incluziune. Documentul se concentreaz�? pe sistemele de ocupare a for�?ei de munc�? �?i ocuparea for�?ei de munc�?. bun�?starea, precum �?i în adaptarea modelului social actual la secolul XXI �?i se adreseaz�?, printre altele, politicilor legate de locuin�?e, educa�?ie sau servicii sociale.

Con�?ine dispozi�?ii care s�? asigure protec�?ia lucr�?torilor, cei mai pu�?in califica�?i, �?omerii, persoanele cu venituri mici, copiii proveni�?i din medii defavorizate, dependent sau f�?r�? ad�?post.

Textul va fi ratificat de pre�?edintele Parlamentului European (PE), Antonio Tajani; semestru), Jüri Ratas, �?i pre�?edintele Comisiei Europene (CE), Jean-Claude Juncker.

Summit-ul de prim-ministru eoliane suedez �?tefan Löfven social-democrat, iar Executivul comunitario- este un punct de plecare pentru a consolida acest angajament social, cu scopul de a adopta m�?suri concrete.

�?n scrisoarea sa c�?tre liderii comunit�?�?ii, pre�?edintele Consiliului, Donald Tusk, a declarat c�? va împ�?rt�?�?i "ideile sale cu privire la modul de adoptare a agendei sociale în cadrul Consiliului European din decembrie". Tusk a propus, de asemenea, dezbatere privind educa�?ia �?i cultura, domenii care sunt considerate cheie pentru crearea de locuri de munc�? �?i cre�?tere �?i "instrumente pentru reducerea inegalit�?�?ilor", precum �?i un "pilon" al Europa.

"Este obliga�?ia noastr�? de a cultiva cultura �?i de a facilita schimburile în domeniul educa�?ional astfel încât oamenii no�?tri, cu mediul lor cultural �?i istoric diferit, s�? se cunoasc�? reciproc o mai bun�? �?i mai mult�? inspira�?ie ", a spus el. Tusk încurajeaz�? astfel crearea unei re�?ele de universit�?�?i europene în diferite state membre care au programe de înv�?�?�?mânt integrate �?i care permit studierea în str�?in�?tate în cel pu�?in dou�? limbi sau crearea unui Erasmus pentru profesioni�?ti în domeniul artei. �?n înv�?�?�?mântul secundar, propune promovarea recunoa�?terii reciproce dintre diplomele dintre �?�?ri sau constituie un nou program curricular care permite schimburi între �?colile medii europene. De asemenea, solicit�? promovarea multilingvismului ca to�?i europenii s�? vorbeasc�? cel pu�?in dou�? limbi ale continentului, s�? creeze un Card Student European care s�? încurajeze participarea la activit�?�?i culturale sau s�? lanseze o reflec�?ie asupra viitorul înv�?�?�?rii de a r�?spunde noilor tendin�?e, inclusiv inteligen�?a artificial�?.

�?n aceast�? s�?pt�?mân�?, CE a prezentat o foaie de parcurs pentru a trece spre un spa�?iu educa�?ie comun�? în 2025, cu recunoa�?terea reciproc�? a calific�?rilor, programe de studii coordonate �?i cartea de identitate pentru studen�?i comunitari, printre alte aspecte. La summit de la Göteborg, la care particip�? premierul spaniol, Mariano Rajoy, sindicatele �?i angajatorii europeni, �?i se sper�? c�?, de�?i nu sunt chestiuni ale agend�?, chestiuni precum "brexit" (plecarea Regatului Unit din blocul comunitar) sau situa�?ia din Catalonia sunt abordate în marginea reuniunii.