Europa se angajeaz�? s�? fac�? afaceri cu Iranul, dar temerile persist�?

Uniunea European�? (UE) se angajeaz�? din punct de vedere institu�?ional s�? tranzac�?ioneze cu Iranul, iar interesul companiilor este f�?r�? îndoial�?, dar c�?l�?toria antreprenorial�? în �?ara persan�? este urmat�? cu picioarele plumb.

Teheran, 23 noiembrie (EFE) .- Uniunea European�? (UE) se angajeaz�? institu�?ional comer�?ul cu Iranul �?i interesul companiilor este de necontestat, dar cariera de afaceri în persan�? �?ar�? înc�? se face pe coji de ou�?.

Contactele au fost reluate dup�? semnarea acordului nuclear în 2015 între Iran �?i �?ase puteri majore, când a început o stelaje misiuni comerciale continue pentru a explora oportunit�?�?ile de afaceri ale unei �?�?ri împov�?rate de ani de embargoul interna�?ional.

Doi ani mai târziu, delega�?iile continu�? venind în �?ar�? �?i unele companii au stabilit �?i au semnat memorandumuri de în�?elegere sau contracte, dar cu m�?suri de precau�?ie, în special cele cu afaceri în SUA.

Marina Villen

�?ndoieli au revenit sa creasca foarte mult, deoarece pre�?edintele american, Donald Trump, a amenin�?at pu�?in mai mult de o lun�? în urm�? s�? renun�?e la acordul nuclear în cazul în care nu este modificat �?i Congresul a ordonat s�? decid�? dac�? s�? re-impun�? sanc�?iuni ridicate.

UE, cu toate acestea, a acordat un sprijin puternic pentru acordul �?i mai mul�?i dintre liderii s�?i au f�?cut vizite în luna noiembrie Iran, inclusiv secretarul general al Serviciului diplomatic comunitar Helga Schmid �?i comisarul european pentru agricultur�? Phil Hogan. Schmid a sus�?inut o cooperare mai strâns�? cu Iranul, de asemenea, cu privire la energia nuclear�? �?i Hogan pentru "normalizarea rela�?iilor comerciale cu Iranul". "Vrem s�? facem afaceri cu Iranul", a spus comisarul care a condus la nivel înalt, alc�?tuit�? din mai mult de 40 de companii europene, �?i a ar�?tat c�? comer�?ul bilateral a ajuns în acest an la 10.000 de milioane de euro. Cu toate acestea, companiile europene se tem s�? fie penaliza�?i de sanc�?iunile SUA care r�?mân în vigoare, în ciuda semn�?rii acordului nuclear sau a celor noi pe care Washingtonul le-a impus sau inten�?ioneaz�? s�? le impun�?.

�??Dificult�?�?ile�?? sau eventuala retragere a SUA pact nuclear este �??ceva planuim în orice moment�??, a declarat Joan Mir Piqueras, directorul general al companiei de fructe �?i legume spaniol�? Anecoop, care a c�?l�?torit cu comisarul european Iran.

�??Desigur, exist�? temeri, dar pân�? în prezent nici o represalii din SUA. �?n plus, este vorba despre o sanc�?iuni ipotetice �?i acum cu tot sprijinul UE ne sim�?im în siguran�?�? ", a spus el pentru Efe. Piqueras, la fel ca al�?i oameni de afaceri, a apreciat pozitiv" angajamentul ferm �?i ferm al UE ", a�?teptat ap�?ra companiile lor în cazul în care SUA adopt�? m�?suri drastice.

Pentru moment, Casa Alb�? a declarat c�? nu inten�?ioneaz�? s�? blocheze comer�?ul dintre UE �?i Iran, de�?i are a avertizat s�? nu fac�? afaceri cu companii legate de Gardienii Revolu�?iei, foarte prezen�?i în economia iranian�?, dar sanc�?iona�?i de SUA pentru "sprijinul acordat terorism. �??

Potrivit presei iraniene, în aceast�? s�?pt�?mân�? Trezoreria Statelor Unite a impus sanc�?iuni împotriva a dou�? societ�?�?i iraniene pentru presupuse leg�?turi cu tutorii lor, într-o mi�?care care a inclus, de asemenea, dou�? firme germane.

Multe companii europene investesc în Iran se tem de astfel de sanc�?iuni unilaterale din SUA, de�?i o serie de mari, cum ar fi Airbus, Total �?i Siemens, au semnat deja contracte de milionari. Acordul Total, parte a unui consor�?iu care va investi mai mult de 4.200 milioane de euro în domeniul gazelor din South Pars, r�?mâne în aerul, deoarece compania petrolier�? francez�? a indicat c�? va revizui schimbarea regimului de sanc�?iuni.

Potrivit unui reprezentant al unei societ�?�?i europene cu sediul în Iran, el a preferat anonimatul, majoritatea companiilor vin cu "un profil sc�?zut", f�?r�? a-�?i face publicitate activit�?�?ile sau c�?l�?toriile sale în �?ara persan�?. Exist�? dorin�?a de a "paria mai mult" pe pia�?a iranian�? dar persist�? �??incertitudine�??, aceast�? surs�? a declarat pentru Efe, care a raportat o cre�?tere a comer�?ului, dar contracte majore sau investi�?ii majore câteva.

Principalele problemele sunt finan�?area proiectelor, deoarece guvernul iranian nu acord�? garan�?ii suverane, precum �?i reticen�?a marilor b�?nci europene de a intra în rela�?ii cu Iranul pentru sanc�?iunile americane.

Exporturile europene c�?tre Iran includ, printre altele, ma�?ini, echipamente de transport �?i produse farmaceutice, în timp ce sectorul Hidrocarburile au, de asemenea, o mul�?ime de poten�?ial. Totu�?i, stabilitatea �?i importan�?a desf�?�?ur�?rii afacerilor în SUA continu�? s�? cânt�?reasc�? mai mult �?i, în calitate de ministru adjunct iranian Externe, Abás Araqchí, "nici o �?ar�? european�? nu va pierde pia�?a american�? din cauza pozi�?iei sale pe pia�?a iranian�?".