CE solicit�? Spaniei s�? ia mai multe m�?suri pentru a reduce �?omajul �?i �?omajul pe termen lung

Comisia European�? (CE) solicit�? Spaniei mai multe m�?suri de reducere a �?omajului �?i a �?omajului pe termen lung, care, în ambele cazuri, se num�?r�? printre cele mai mari din Uniunea European�?, a declarat ast�?zi titlul Comunitatea Ocuparea For�?ei de Munc�?, Marianne Thyssen.

Bruxelles, 22 noiembrie (EFE) .- Comisia European�? (CE) cere Spaniei m�?suri suplimentare pentru reducerea �?omajului în rândul tinerilor �?i de lung�? durat�?, ambele fiind printre cele mai mari ale Uniunii European�?, ministrul comunitar de ocuparea for�?ei de munc�?, Marianne Thyssen a declarat ast�?zi.

Comisarul a prezentat în cadrul unei conferin�?e de pres�? cu privire la raportul anual ocuparea for�?ei de munc�? în comun publicat ast�?zi de Comisia European�?, care eviden�?iaz�? o ameliorare generalizat�? a pie�?elor for�?ei de munc�? în statele membre. De�?i rata �?omajului a sc�?zut "în mod semnificativ" în aproape toate �?�?rile în 2016, exist�? "mari disparit�?�?i "între ele, cu rate care variaz�? între 4% în Cehia �?i Germania �?i 23,6% în Grecia. Spania a înregistrat o sc�?dere a �?omajului peste media, a declarat Comisar, care a reamintit c�? nivelul a sc�?zut de la 26% în 2013 la 17,2%, lucru pe care Thyssen la apreciat în conferin�?a de pres�? pentru a prezenta raportul. a sc�?zut, a recunoscut comisarul, care a explicat c�? procentul a variat de la 55% în 2013 la 39% în 2016. Totu�?i, el a subliniat c�? Spania "trebuie s�? fac�? mai mult" �?i, în special, m�?suri de "îmbun�?t�?�?ire a eficacit�?�?ii" garant�?rii ocup�?rii for�?ei de munc�? în rândul tinerilor, a serviciilor publice de ocupare a for�?ei de munc�? �?i cooperarea acestora cu alte servicii sociale pentru a asigura returnarea �?omerilor pe pia�?a for�?ei de munc�? �?i c�?derea abandonului �?colar.

�?n acest domeniu, Spania, este, de asemenea, în fruntea Uniunii, cu un procent de aproape 20%, comparativ cu 10,7 % din media în UE.

Documentul eviden�?iaz�? faptul c�? extinderea economic�? a atins toate �?�?rile UE �?i se reflect�? într-o îmbun�?t�?�?ire constant�? a pie�?ei for�?ei de munc�? �?i situa�?ia social�?, cu o sc�?dere a popula�?iei expuse riscului s�?r�?ciei, potrivit raportului. Cresterea economica si ameliorarea generalizata a pietei fortei de munca in Statele Unite Membrii nu a fost înc�? tradus într-o cre�?tere a salariilor în 2017.

�?n al doilea trimestru al anului 2017 au fost în 235,4 milioane de persoane din UE angajate, reprezentând o rat�? de ocuparea for�?ei de munc�? de 72,3%.

Potrivit CE, la care rata poate ajunge la nivelul de 75% de ocupare stabilit în Strategia Europa 2020.

Pe de alt�? parte, la 7,5% (8,9% în zona euro) în septembrie 2017, cel mai sc�?zut nivel din 2008.

Ceea ce scade, dar încet, este �?omajul în rândul tinerilor, în UE (18,7% în zona euro). Raportul de la Bruxelles arat�? c�?, în ciuda îmbun�?t�?�?irii pie�?ei muncii, cre�?terea salariilor r�?mâne moderat�? în majoritatea statelor membre. , în timp ce în unele �?�?ri venitul disponibil este la niveluri mai sc�?zute decât înainte de criz�?. O alt�? constatare este c�? lucr�?torii în vârst�? r�?mân mai mult pe pia�?a for�?ei de munc�?. Pe lâng�? relansarea economic�? �?i a for�?ei de munc�?, procentul persoanelor care risc�? s�?r�?cia sau excluziunea social�? a continuat s�? scad�? în 2016 �?i a atins nivelul acesteia din 2008.

Inegalitatea salarial�? sa îmbun�?t�?�?it, de asemenea, u�?or în UE, dup�? ce a crescut dup�? criz�?.